• Open access free of charge
 • Free and professional English polishing
 • Free and high quality figure editing
 • Free widest possible global promotion for your research

Most Cited

1
Towards atomic and close-to-atomic scale manufacturing
Fengzhou Fang, Nan Zhang, Dongming Guo, Kornel Ehmann, Benny Cheung, Kui Liu, Kazuya Yamamura
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0dfc
2
Developments and perspectives on the precision forming processes for ultra-large size integrated components
Shijian Yuan, Xiaobo Fan
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab22a9
3
Manufacturing technologies toward extreme precision
Zhiyu Zhang, Jiwang Yan, Tsunemoto Kuriyagawa
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab1ff1
4
Micromanufacturing of composite materials: a review
Mahadi Hasan, Jingwei Zhao and Zhengyi Jiang
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0f74
5
Self-limiting laser crystallization and direct writing of 2D materials
Zabihollah Ahmadi, Baha Yakupoglu, Nurul Azam, Salah Elafandi and Masoud Mahjouri-Samani
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0edc
6
Meniscus fabrication of halide perovskite thin films at high throughput for large area and low-cost solar panels
Xuezeng Dai, Yehao Deng, Charles H Van Brackle and Jinsong Huang
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab263e
7
Ultrafast dynamics observation during femtosecond laser-material interaction
Baoshan Guo, Jingya Sun, YongFeng Lu, Lan Jiang
2019, 1(3). doi: 10.1088/2631-7990/ab3a24
8
A review on the erosion mechanisms in abrasive waterjet micromachining of brittle materials
T Nguyen and J Wang
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab1028
9
The interaction between grain boundary and tool geometry in nanocutting of a bi-crystal copper
Zhanfeng Wang, Tao Sun, Haijun Zhang, Guo Li, Zengqiang Li, Junjie Zhang, Yongda Yan, Alexander Hartmaier
2019, 1(4). doi: 10.1088/2631-7990/ab4b68
10
Hybrid femtosecond laser three-dimensional micro-and nanoprocessing: a review
Koji Sugioka
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0eda
11
Underwater persistent bubble-assisted femtosecond laser ablation for hierarchical micro/nanostructuring
Dongshi Zhang, Bikas Ranjan, Takuo Tanaka, Koji Sugioka
2020, 2(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab729f
12
Material embrittlement in high strain-rate loadings
Xiuxuan Yang, Bi Zhang
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab263f
13
Precise assembly and joining of silver nanowires in three dimensions for highly conductive composite structures
Ying Liu, Wei Xiong, Da Wei Li, Yao Lu, Xi Huang, Huan Liu, Li Sha Fan, Lan Jiang, Jean-François Silvain, Yong Feng Lu
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab17f7
14
A critical review on the chemical wear and wear suppression of diamond tools in diamond cutting of ferrous metals
Guo Jiang, Zhang Jianguo, Pan Yanan, Kang Renke, Namba Yoshiharu, Shore Paul, Yue Xiaobin, Wang Baorui, Guo Dongming
2020, 2(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab5d8f
15
Additive manufacturing of precision optics at micro and nanoscale
Abolfazl Zolfaghari, Tiantong Chen, Allen Y. Yi
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0fa5
16
Near-field acoustic levitation and applications to bearings: a critical review
Minghui Shi, Kai Feng, Junhui Hu Jiang Zhu, Hailong Cui
2019, 1(3). doi: 10.1088/2631-7990/ab3e54
17
A review of processing of Cu/C base plate composites for interfacial control and improved properties
Jean-François Silvain, Jean-Marc Heintz, Amélie Veillere, Loic Constantin, Yong Feng Lu
2020, 2(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab61c5
18
The ‘skin effect’ of subsurface damaged istribution in materials subjected to high-speed machining
Bi Zhang, Jingfei Yin
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab103b
19
Laser synthesis and functionalization of nanostructures
Costas P. Grigoropoulos
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0eca
20
A review on glass welding by ultra-short laser pulses
Kristian Cvecek, Sarah Dehmel, Isamu Miyamoto, Michael Schmidt
2019, 1(4). doi: 10.1088/2631-7990/ab55f6
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • Last
 • Total:2
 • To
 • Go