Column
Refreshing the aims and scope of the International Journal of Extreme Manufacturing
Hailong Cui,
DOI:10.1088/2631-7990/ac84b4
The advanced multi-functional carbon dots in photoelectrochemistry based energy conversion
Yunjie Zhou, Fan Liao, Yang Liu, Zhenhui Kang,
DOI:10.1088/2631-7990/ac8e3a
Advances in selective laser sintering of polymers
Wei Han, Lingbao Kong, Min Xu,
DOI:10.1088/2631-7990/ac9096
Electrostatic atomization minimum quantity lubrication machining: from mechanism to application
Wenhao Xu, Changhe Li, Yanbin Zhang, Hafiz Muhammad Ali, Shubham Sharma, Runze Li, Min Yang, Teng Gao, Mingzheng Liu, Xiaoming Wang, Zafar Said, Xin Liu, Zongming Zhou,
DOI:10.1088/2631-7990/ac9652
Recent progress in synthesis and surface modification of nickel-rich layered oxide cathode materials for lithium-ion batteries
Jing Li, Wentao Zhong, Qiang Deng, Qimeng Zhang, Chenghao Yang,
DOI:10.1088/2631-7990/ac92ef
Mass transfer techniques for large-scale and high-density microLED arrays
Furong Chen, Jing Bian, Jinlong Hu, Ningning Sun, Biao Yang, Hong Ling, Haiyang Yu, Kaixin Wang, Mengxin Gai, Yuhang Ma, YongAn Huang,
DOI:10.1088/2631-7990/ac92ee
Burst mode enabled ultrafast laser inscription inside gallium arsenide
Andong Wang, Pol Sopeña, David Grojo,
DOI:10.1088/2631-7990/ac8fc3
Compressive mechanical properties and shape memory effect of NiTi gradient lattice structures fabricated by laser powder bed fusion
Wei Chen, Dongdong Gu, Jiankai Yang, Qin Yang, Jie Chen, Xianfeng Shen,
DOI:10.1088/2631-7990/ac8ef3
Mechanical property and biological behaviour of additive manufactured TiNi functionally graded lattice structure
Chaolin Tan, Cheng Deng, Sheng Li, Alessandro Abena, Parastoo Jamshidi, Khamis Essa, Likang Wu, Guohua Xu, Moataz M Attallah, Jia Liu,
DOI:10.1088/2631-7990/ac94fa
Plasma-enabled electrochemical jet micromachining of chemically inert and passivating material
Jiajun Lu, Shunda Zhan, Bowen Liu, Yonghua Zhao,
DOI:10.1088/2631-7990/ac84b3
Laser-assisted growth of hierarchically architectured 2D MoS2 crystals on metal substrate for potential energy applications
Parvin Fathi-Hafshejani, Jafar Orangi, Majid Beidaghi, Masoud Mahjouri-Samani,
DOI:10.1088/2631-7990/ac8f73
Fabrication of extreme wettability surface for controllable droplet manipulation over a wide temperature range
Chengsong Shu, Qitong Su, Minghao Li, Zhenbin Wang, Shaohui Yin, Shuai Huang,
DOI:10.1088/2631-7990/ac94bb
Tailoring mechanical properties of PμSL 3D-printed structures via size effect
Wenqiang Zhang, Haitao Ye, Xiaobin Feng, Wenzhao Zhou, Ke Cao, Maoyuan Li, Sufeng Fan, Yang Lu,
DOI:10.1088/2631-7990/ac93c2