Column
Fundamentals of atomic and close-to-atomic scale manufacturing: a review
Jian Gao, Xichun Luo, Fengzhou Fang, Jining Sun,
DOI:10.1088/2631-7990/ac3bb2
Modulation of the thermal transport of micro-structured materials from 3D printing
Qiangsheng Sun, Zhixiang Xue, Yang Chen, Ruding Xia, Jianmei Wang, Shen Xu, Jun Zhang, Yanan Yue,
DOI:10.1088/2631-7990/ac38b9

Underwater gas self-transportation along femtosecond laser-written open superhydrophobic surface microchannels (<100 μm) for bubble/gas manipulation

Jiale Yong, Qing Yang, Jinglan Huo, Xun Hou, Feng Chen,
DOI:10.1088/2631-7990/ac466f
Localized electrodeposition micro additive manufacturing of pure copper microstructures
Wanfei Ren, Jinkai Xu, Zhongxu Lian, Xiaoqing Sun, Zhenming Xu, Huadong Yu,
DOI:10.1088/2631-7990/ac3963
Irregular LIPSS produced on metals by single linearly polarized femtosecond laser
Dongshi Zhang, Ruijie Liu, Zhuguo Li,
DOI:10.1088/2631-7990/ac376c
Enhanced ablation efficiency for silicon by femtosecond laser microprocessing with GHz bursts in MHz bursts(BiBurst)
Francesc Caballero-Lucas, Kotaro Obata, Koji Sugioka,
DOI:10.1088/2631-7990/ac466e
Understanding the Rayleigh instability in humping phenomenon during laser powder bed fusion process
Wenxuan Zhang, Wenyuan Hou, Luc Deike, Craig Arnold,
DOI:10.1088/2631-7990/ac466d
Reshapeable, rehealable and recyclable sensor fabricated by direct ink writing of conductive composites based on covalent adaptable network polymers
Xu He, Yuchen Lin, Yuchen Ding, Arif M Abdullah, Zepeng Lei, Yubo Han, Xiaojuan Shi, Wei Zhang, Kai Yu,
DOI:10.1088/2631-7990/ac37f2
3D printed ultra-fast photothermal responsive shape memory hydrogel for microrobots
Ziheng Zhan, Lei Chen, Huigao Duan, Yiqin Chen, Min He, Zhaolong Wang,
DOI:10.1088/2631-7990/ac376b
Nanosecond laser shock detonation of nanodiamonds: from laser-matter interaction to graphite-to-diamond phase transition
Xing Zhang, Haofan Sun, Bo Mao, Rui Dai, Houlong Zhuang, Yiliang Liao, Qiong Nian,
DOI:10.1088/2631-7990/ac37f1
Wideband mid-infrared thermal emitter based on stacked nanocavity metasurfaces
Tun Cao, Meng Lian, Kuan Liu, Xianchao Lou, Yaoming Guo, Dongming Guo,
DOI:10.1088/2631-7990/ac3bb1