• Open access free of charge
  • Free and high quality figure editing
  • Free widest possible global promotion for your research

Most Downloaded

1
Towards atomic and close-to-atomic scale manufacturing
Fengzhou Fang, Nan Zhang, Dongming Guo, Kornel Ehmann, Benny Cheung, Kui Liu, Kazuya Yamamura
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0dfc
2
Advances in micro cutting tool design and fabrication
John O'Hara, Fengzhou Fang
2019, 1(3). doi: 10.1088/2631-7990/ab3e7f
3
Micromanufacturing of composite materials: a review
Mahadi Hasan, Jingwei Zhao , Zhengyi Jiang
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0f74
4
Meniscus fabrication of halide perovskite thin films at high throughput for large area and low-cost solar panels
Xuezeng Dai, Yehao Deng, Charles H Van Brackle , Jinsong Huang
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab263e
5
Additive manufacturing of precision optics at micro and nanoscale
Abolfazl Zolfaghari, Tiantong Chen, Allen Y. Yi
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0fa5
6
Manufacturing technologies toward extreme precision
Zhiyu Zhang, Jiwang Yan, Tsunemoto Kuriyagawa
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab1ff1
7
Ultrafast dynamics observation during femtosecond laser-material interaction
Baoshan Guo, Jingya Sun, YongFeng Lu, Lan Jiang
2019, 1(3). doi: 10.1088/2631-7990/ab3a24
8
Hybrid femtosecond laser three-dimensional micro-and nanoprocessing: a review
Koji Sugioka
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0eda
9
Overview of extreme manufacturing
Dongming Guo, Yongfeng Lu
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab21c5
10
The ‘skin effect’ of subsurface damage distribution in materials subjected to high-speed machining
Bi Zhang, Jingfei Yin
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab103b
11
Developments and perspectives on the precision forming processes for ultra-large size integrated components
Shijian Yuan, Xiaobo Fan
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab22a9
12
Laser synthesis and functionalization of nanostructures
Costas P. Grigoropoulos
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0eca
13
Material embrittlement in high strain-rate loadings
Xiuxuan Yang, Bi Zhang
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab263f
14
Precise assembly and joining of silver nanowires in three dimensions for highly conductive composite structures
Ying Liu, Wei Xiong, Da Wei Li, Yao Lu, Xi Huang, Huan Liu, Li Sha Fan, Lan Jiang, Jean-François Silvain, and Yong Feng Lu
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab17f7
15
A review on the erosion mechanisms in abrasive waterjet micromachining of brittle materials
J Wang, T Nguyen
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab1028
16
Self-limiting laser crystallization and direct writing of 2D materials
Zabihollah Ahmadi, Baha Yakupoglu, Nurul Azam, Salah Elafandi , Masoud Mahjouri-Samani
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0edc
17
Near-field acoustic levitation and applications to bearings: a critical review
Minghui Shi, Kai Feng, Junhui Hu, Jiang Zhu, Hailong Cui
2019, 1(3). doi: 10.1088/2631-7990/ab3e54
18
A review on glass welding by ultra-short laser pulses
Kristian Cvecek, Sarah Dehmel, Isamu Miyamoto, Michael Schmidt
2019, 1(4). doi: 10.1088/2631-7990/ab55f6
19
Femtosecond laser additive and subtractive micro-processing: enabling a high-channel-density silica interposer for multicore fibre to silicon-photonic packaging
Gligor Djogo, Jianzhao Li, Stephen Ho, Moez Haque, Erden Ertorer, Jun Liu, Xiaolu Song, Jing Suo, Peter R Herman
2019, 1(4). doi: 10.1088/2631-7990/ab4d51
20
Formation mechanism of a smooth, defect- free surface of fused silica optics using rapid CO2 laser polishing
Linjie Zhao, Jian Cheng, Mingjun Chen, Xiaodong Yuan, Wei Liao, Qi Liu, Hao Yang, Haijun Wang
2019, 1(3). doi: 10.1088/2631-7990/ab3033
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go